5 minuter om konflikterVad är en konflikt?


Konflikter är något vi ständigt hanterar De flesta konflikter är av vardaglig natur, så vardagliga att vi faktiskt inte tänker på de som konflikter. En del konflikter kan bli mer allvarliga. Så pass allvarliga att de påverkar verksamheten, samspelet mellan människor och vårt välbefinnande.


Men vad är då en konflikt?


En konflikt uppstår


- När en eller flera parter har ett önskemål eller behov de ej är villiga att släppa.

- Samt att när någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

- När denna blockering av viktiga önskemål kvarstår så väcks frustration.

- Detta driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.


Konflikter är alltså utifrån ovanstående beskrivning en kombination av någon typ av önskemål man inte är villig att släppa och upplevelsen av att önskemålen blockeras av någon annan som gör att det blir en uppkomst till en konflikt.


I detta läge blir man oftast frustrerad och graden av frustration står i proportion till hur viktigt önskemålet känns.

Men en konflikt är det inte förrän någon på något sätt agerar gentemot den andra parten i syfte att undanröja blockeringen.


Detta gör att så länge vi upplever frustration så drivs vi att göra något för att komma ur denna frustration. Och om vi då inte är beredda att släppa taget om våra önskemål så blir det enda alternativet att föröka få den andra parten att sluta blockera oss.


Det är rätt vanligt att de som är inblandade i konflikten inte själva formulerat för sig själv vilka de egna blockerade önskemålen är. Istället fokuserar man på motparten som blockerar ens egna önskemål.


Därför är ett konstruktivt sätt att jobba med konflikter att inventera vilka blockerade önskemål parterna har för att på så sätt kunna göra konflikten både begriplig och hanterbar.


Olika nivåer av konflikter


Om vi koncentrerar oss till konflikter på arbetsplatsen så uppstår dessa mestadels på tre nivåer.


- Individnivån, här fokuseras konflikten på hur individers personlighet, beteendemönster och livssituation bidrar till uppkomsten av en konflikt.


- Relationsnivån, här koncentreras konflikten till relationen mellan parterna.

Detta kan vara kommunikationsproblem, friktioner till följd av skillnader i personligheter.


- Systemnivån, här handlar konflikten om arbetsorganisationen, resursfördelning, organisationskultur. Konflikter ses som möjliga brister i organisationen som otydliga mål, oklar rollfördelning, brist på välfungerande rutiner för problemlösning.


Relaterade frågor
När vi ser på rett ut vilken typ av konflikt vi har att göra med så kan vi ställa följande frågor.


- Hur bidrar individnivån, dvs de berörda parternas personligheter och livssituationer?


- Vad behöver göras på individnivån, behöver vi föra samtal med någon enskild person eller vidta åtgärder för att lösa ett ett individrelaterat problem?


- Hur bidrar relationsnivån, vilka är de blockerade önskemålen, vad har hänt i relationen mellan parterna?


- Vad behöver göras på relationsnivån, behöver vi reda ut olästa frågor mellan parterna eller klara ut illa fungerande relationer?


- Hur bidrar systemnivån till konflikten? Vilka egenskaper i organisationen har möjliggjort till konflikten?


- Vad behöver göras på systemnivån? Finns det behov att reda ut arbetsorganisationen? Rutiner? Hur vi kommunicerar? Etc


Konflikttrappa


När vi ställs inför en konfliktsituation så kan vi givetvis välja att ej göra något åt det. Vilket oftast är en mycket dålig idé. Eller så kan vi ge oss in i konflikten med målet att försöka lösa den.

Denna bild visar Fredrich Glasls konflikttrappa. Denna modell kan hjälpa oss att förstå konflikter och konfliktförlopp. Jag kommer inte att fördjupa mig i denna modell utan syftet är att påvisa hur konfliktförloppet ser ut.
Intressebaserad konfliktlösning


Intressebaserad konfliktlösning är ett effektivt verktyg som kan användas vid konflikthantering.


- Ange tonen, det är viktigt att alla parter tar hänsyn och visar respekt gentemot varandra.


- Definiera problemet, Skapa en gemensam definition på vad problemet handlar om. Se till att definitionen inte innehåller formuleringar som begränsar möjligheten till lösning.


- Definiera noggrant vad problemet är för dig och vad du tror det är för din motpart. Var bestämd med dina intressen/behov, men flexibel i position (vad du vill

- ha).


Att använda ett Jag-budskapet kan vara till hjälp i denna process:

Beteende: Vad är det du sett/upplevt,

Känsla: Hur har du känt dig då?