5 minuter om konflikterVad är en konflikt?


Konflikter är något vi ständigt hanterar De flesta konflikter är av vardaglig natur, så vardagliga att vi faktiskt inte tänker på de som konflikter. En del konflikter kan bli mer allvarliga. Så pass allvarliga att de påverkar verksamheten, samspelet mellan människor och vårt välbefinnande.


Men vad är då en konflikt?


En konflikt uppstår


- När en eller flera parter har ett önskemål eller behov de ej är villiga att släppa.

- Samt att när någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

- När denna blockering av viktiga önskemål kvarstår så väcks frustration.

- Detta driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.


Konflikter är alltså utifrån ovanstående beskrivning en kombination av någon typ av önskemål man inte är villig att släppa och upplevelsen av att önskemålen blockeras av någon annan som gör att det blir en uppkomst till en konflikt.


I detta läge blir man oftast frustrerad och graden av frustration står i proportion till hur viktigt önskemålet känns.

Men en konflikt är det inte förrän någon på något sätt agerar gentemot den andra parten i syfte att undanröja blockeringen.


Detta gör att så länge vi upplever frustration så drivs vi att göra något för att komma ur denna frustration. Och om vi då inte är beredda att släppa taget om våra önskemål så blir det enda alternativet att föröka få den andra parten att sluta blockera oss.


Det är rätt vanligt att de som är inblandade i konflikten inte själva formulerat för sig själv vilka de egna blockerade önskemålen är. Istället fokuserar man på motparten som blockerar ens egna önskemål.


Därför är ett konstruktivt sätt att jobba med konflikter att inventera vilka blockerade önskemål parterna har för att på så sätt kunna göra konflikten både begriplig och hanterbar.


Olika nivåer av konflikter


Om vi koncentrerar oss till konflikter på arbetsplatsen så uppstår dessa mestadels på tre nivåer.


- Individnivån, här fokuseras konflikten på hur individers personlighet, beteendemönster och livssituation bidrar till uppkomsten av en konflikt.